Oomen Verhuizers logo

Schade melden

Via dit formulier kunt u verhuisschades melden. Tip: lees de informatie hieronder eerst door.

Schadeformulier

Verhuisschades kunnen tot 14 dagen na de verhuizing (of het afleveren van uw inboedel uit onze opslag) worden gemeld. 

Bij verhuizingen via onze opslag bent u verzekerd bij schade tijdens het inladen, uitladen en transport. Ook is de eerste 30 dagen opslag standaard verzekerd. 

Na de eerste 30 dagen opslag is een aanvullende verzekering vereist. Wanneer er schade tijdens de opslagperiode is ontstaan en u via ons een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kunt u de schade via dit formulier melden.

Wanneer tijdens de opslag schade is ontstaan en de opslagperiode langer dan 30 dagen was, kunt u de schade melden bij uw eigen verzekeraar.

Bij binnenlandse verhuizingen bent u standaard verzekerd tot €100.000.

Bij buitenlandse verhuizingen heeft u de mogelijkheid gehad om uw inboedel te verzekeren tot de door u opgegeven waarde. Wanneer u een verzekering heeft afgesloten, kunt u uw schade via dit formulier melden. Wanneer u ervoor heeft gekozen uw inboedel niet te verzekeren, kunnen wij uw schademelding helaas niet in behandeling nemen.

Conform de algemene voorwaarden is Oomen Verhuizers niet aansprakelijk voor  bijzondere risico’s, verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden:

 • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
 • het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
 • de keuze door de klant – hoewel de Erkende Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
 • de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Erkende Verhuizer, indien hij conform artikel 8 van de AVVV 2015 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
 • de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deeluitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, docu- menten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Erkende Verhuizer heeft overhandigd;

 • het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

De bewaarnemer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

 • schade aan of verlies van de in bewaring genomen verhuisgoederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen;
 • schade aan zaken die niet door de bewaarnemer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van de bewaarnemer of zijn personeel;
 • schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;
 • schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
 • het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;
 • schade aan de verhuisgoederen zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
 • schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ont- stemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd
 • schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;
 • schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en de bewaarnemer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.
 1.